Home Home
Vakantiehuis Vakantiehuis en foto's
Locatie Locatie
Egmond aan Zee Egmond aan Zee
Beschikbaarheid Beschikbaarheid
Prijzen Prijzen
Huurvoorwaarden Huurvoorwaarden
   
Reserveren Reserveren
   
Links Links
Contact Contact


Huurvoorwaarden  

Huurvoorwaarden van de vakantiewoning aan de Schokker 25 te Egmond aan Zee

1. Begripsbepalingen
1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van de vakantiewoning aan de Schokker 25 te Egmond aan Zee.
1.2. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)huurder in de vakantie woning verblijft.
1.3. Verhuurder: de natuurlijke persoon die de vakantiewoning, verder te noemen woning aan de huurder verhuurt.
1.4. De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder.
1.5. De huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden.
1.6. De website: de website van de verhuurder met internetadres: www.vakantiehuis-egmondaanzee.nl

2. Toepasselijkheid huurvoorwaarden
2.1 De huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2 De huurvoorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de (hoofd)huurder ter hand gesteld.

3. Overeenkomst
3.1. In de bevestiging worden de naam en contactgegevens van de verhuurder vermeld.
3.2. De verhuurder is gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders. Ook kunnen in een dergelijk geval nadere voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een borgsom.
3.3. Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing.

4. Annulering
4.1. De (hoofd)huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen zeven werkdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf in de woning binnen één maand na de boeking valt.
4.2. Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
   a. bij annulering  van 12 weken tot 10 weken voor de dag van aankomst : 30 % van de huursom
   b. bij annulering van 10 tot 8 weken voor de dag van aankomst: 50% van de huursom;
   c. bij annulering van 8 tot 6 weken voor de dag van de aankomst : 70% van de huursom
   d. bij annulering 6 weken of minder voor de dag van aankomst: de volledige huursom
De huurder kan in overleg met de verhuurder een andere huurder aanbieden voor de door de huurder geannuleerde periode en hiermee  annuleringskosten voorkomen mits door de nieuwe huurder alle verplichtingen uit de oorspronkelijke huurovereenkomst zijn voldaan. Voor administratiekosten i.v.m. een nieuwe huurder wordt €50,- berekend.
4.3. Het annuleren van een boeking door de (hoofd)huurder geldt ook als annulering voor medehuurders.
4.4. Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.
4.5. Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1 tot en met 4.4 dient te worden gericht aan de verhuurder.

5. Huursom en betaling
5.1. Tenzij anders is overeengekomen is de huursom:
   - gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende hoogte van de huurprijs van de woning;
   - inclusief omzetbelasting;
   - inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van de woning vermelde kosten;
   - exclusief toeristenbelasting;
   - exclusief borgsom en eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten, bedlinnen. Deze worden, tenzij anders overeengekomen, met de huursom geïncasseerd.
5.2. De (hoofd)huurder dient binnen acht kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 3.2, 30% van de huursom te voldoen door storting of overmaking op de bank- of girorekening vermeld op de bevestiging.
5.3. De restanthuursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode op de door de verhuurder opgegeven bankrekening  te zijn voldaan op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze.
5.4. Bij boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 5.2. vermelde wijze.
5.5. Bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 5.4. vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.
5.6. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens verhuurder benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.
5.7. Zodra de huurder in verzuim is zijn in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in 4.2 beschreven. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en niet - tijdig - betaalde, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom van de vordering, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

6. Huisdieren
6.1. In de woning is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen en/of in de woning onder te brengen.

7. Parkeren
7.1. Parkeren is uitsluitend toegestaan op eigen parkeerplaats onder de carport alsmede een extra auto op de belendende parkeerplaats (met parkeervergunning). De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan personenauto(s) van de huurder.

8. Roken, schoonmaak, rust
8.1. In de woningen is roken niet toegestaan.
8.2. Frituren met vet in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald.
8.3. U dient de keuken (met o.a. oven en vaatwasser en aanrecht) schoon achter te laten.
8.3. Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald.
8.4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking raken van de eventueel aanwezige internetaansluiting.
8.5. De eindschoonmaak wordt door de verhuurder uitgevoerd voor de in de huurovereenkomst aangegeven kosten. De huurder zal er echter voor zorgdragen dat de woning niet vervuild wordt achtergelaten.

9. Aansprakelijkheid huurder(s)
De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de woning voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.

10. Klachten en aansprakelijkheid
10.1. Door de huurder geconstateerde gebreken van de woning dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder.
10.2. Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de woning, als gevolg waarvan de woning  de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
10.3. De verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens de huurder aansprakelijk indien de huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
10.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.
10.5. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.
10.6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

11. Ontbinding van de overeenkomst
11.1. De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de woning te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de woning ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de woning onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de woning, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.
11.2. Indien de verhuurder de woning niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.

12. Slotbepalingen
12.1. Het is de huurder niet toegestaan de woning onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
12.2. Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.
12.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Vakantiehuis Egmond aan Zee - 2011 - 2019